top of page
shutterstock_510575518_edited.jpg

디핑소스 [월남쌈]
Dipping Sauce

Đối với fax, vui lòng liên hệ  .

샤브롤 육수
2kg

[핫 스끼소스 [라이트
2kg

스위트 스끼소스
2kg

[핫 스끼소스 [클래식
2kg

월남 스끼소스
2kg

피넛 스끼소스
2kg

[피넛 버터 [리고
1kg

드레싱 [월남쌈]
Dressing

폰즈 드레싱
10kg

흑참깨 드레싱
2kg

고마다래 드레싱
2kg

bottom of page