top of page
shutterstock_650070511_edited_edited.jpg

​ Mì khô [Mì]

Bún

쌀국수 (클래식) 3mm
일자형 400g

쌀국수 (클래식) 5mm
일자형 400g

Mì gạo dai 5mm

400g

Mì gạo dai 10mm

400g

Chewy rice mì 3mm

400g

Mì gạo dai 1mm

400g

쌀국수 (클래식) 10mm
일자형 400g

쌀국수 (클래식) 1mm
롤형 400g (무지 가능)

쌀국수 (클래식) 5mm
롤형 400g (무지 가능)

쌀국수 (클래식) 3mm
롤형 400g (무지 가능)

쫄깃 쌀국수 1mm
400g

쫄깃 쌀국수 3mm
400g

버미셀리 (프리미엄)
1mm | 1.2mm 
400g

쫄깃 쌀국수 5mm
400g

쫄깃 쌀국수 10mm
400g

bún rỗng
80g

Bún (sao miễn)
200g

Bún (sao miễn)
200g

Banpoco Rice Noodles 3mm
500g

Banpoco Rice Noodles 4mm
500g

Banpoco Rice Noodles 5mm
500g

Mì gạo ăn liền 4mm
50g

mì trứng
500g

bottom of page