shutterstock_1065174047.jpg

nhồi [nước sốt]

Sốt xào

Đối với fax, vui lòng liên hệ  .