top of page
shutterstock_723777667.jpg

​ Mì khô [Ssampi]

Bánh tráng

Bánh tráng 16cm
[Đối với Giao hàng / Vòng]

100g

Jjazopi 22cm
[vòng tròn]

300g

라이스 페이퍼 18cm
​[원형] 300g

라이스 페이퍼 22cm
​[원형] 300g

짜조 페이퍼 22cm
​[사각] 300g

라이스 페이퍼 16cm
​[원형 I 배달용] 100g

짜조피 22cm
​[원형] 300g

Banjjangmong 13cm
​ [Hình vuông]
300g

bottom of page