top of page
shutterstock_1064009684.jpg

Dứa hoàng hậu

Dứa hoàng hậu

Dứa Tidbit

​ [Có thể một chạm]

850g

Dứa Tidbit

3 kg

Dol dứa Tidbit
3 kg

Đá Dứa Chunks
3 kg

dứa cắt lát

[Một chạm có thể]

850g

dứa cắt lát

3 kg

bottom of page